مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

محبت متقابل خداوند و انسان درقرآن

عنوان:

محبت متقابل خداوند و انسان درقرآن

نام و نام خانوادگی:

مومنه حسینی

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 افعانستان

کد تحصیلی:

1155336

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

حسین شفیعی دارابی  

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/5/11

تعداد صفحات:

143

تعداد منابع:

117

کلید واژه های پایان نامه:

  محبت، آثار، خداوند، انسان، قرآن

چکیده پایان نامه:

اسلام که دیني الهي آسماني و برنامه و آموزه‌هایش، موجب تکامل انسان است، ریشه در محبت خداوند دارد و همین مساله، اصلی‌ترین پایه‌های سعادت فردی و اجتماعی و تکامل مادی و معنوی انسان محسوب می شود. تحقيق حاضر به بررسی آثار متقابل محبت خداوند و انسان دردوحوزه حیات فردی واجتماعی پرداخته است و در قالب سه بخش تدوین‌یافته است. بخش اول آن که دربرگیرنده مباحث مقدماتی است،درقالب سه فصل تدوین یافته است.دراین بخش،ضمن تبیین مباحث مربوط به کلیات تحقیق ومفاهیم واژگان کلیدی تحقیق ،مهمترین انگیزه های خدادوستی درانسان نیزموردبررسی قرارگرفته است.دربخش دوم تحقیق (که دربردارنده دوفصل می باشد)،بابهره گیری ازآیات وروایات،درمجموع،با22آثارفردی محبت متقابل خداوانسان آشناخواهیم شد. بخش سوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل یافته است،دراین بخش، آثار اجتماعی محبت متقابل خداوند و انسان موردبررسی قرارگرفته است. و بر اساس آیات وروایات ، 8مصداق از این سلک ازآثار بیان گردیده است.