مقام معظم رهبری:

برای این که بتوانیم بر فرهنگ غلط غربی غلبه کنیم و فرهنگ غنی اسلامی را جایگزین سازیم، واجب است که نخست ایمان اسلامی در اندیشه های نو اسلامی به مردم ارائه شده و سپس این فکر با این پشتوانه به دنیا عرضه شود.

دفتر ریاست

 

 1 
 2 
 3 
 4