مقام معظم رهبری:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در کارها و فعالیت های حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي والا دست پيدا كند.

معاونت پژوهش