مقام معظم رهبری:

تداوم جدی، پر شتاب و همه جانبه‌ی نهضت علمی به عنوان عامل اصلی شکل دهنده سرنوشت آینده ایران و جهان اسلام، بسیار حائز اهمیت است.

گروه های علمی
   آیین نامه گروه های علمی تربیتی