سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی > فرهنگی تربیتی > اداره فرهنگی > اردوهای فرهنگی 

مقدمه‌ ‌
واژه‌های ‌سیر،‌سفر،‌تفرج،‌هجرت،‌سیاحت ‌و ‌...‌در ‌فرهنگ ‌اسلامی ‌هر ‌یک ‌جایگاه ‌خاصی ‌در ‌چگونگی ‌درک و‌شناخت‌انسان‌از‌حقیقت‌پیرامون‌خویش‌و‌رسیدن‌به‌تجارب‌بیشتر‌و‌نیز‌طی‌کردن‌بهتر‌مراتب‌رشد‌را‌دارند.
‌در‌قرآن‌کریم،‌سیره‌عملی‌و‌احادیث‌پیامبر‌اعظم)‌ص(‌و‌اهل‌بیت‌عصمت‌و‌طهارت‌(ع)‌به‌خیلی‌از‌آیات‌و‌سخنان‌گهربار‌ایشان‌دست‌می‌یابیم‌ که‌ بر‌اهمیت‌بحث‌سفر‌و‌مسافرت‌تأکید‌و‌به‌تبیین‌نکات‌و‌ابعاد‌مختلف‌آن‌می‌پردازد. ‌جامعة‌المصطفی‌العالمیه‌که‌به‌برکت‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌پذیرای‌خیل‌عظیم‌مشتاقان‌علوم‌و‌معارف‌اهل‌بیت‌(ع)‌از‌سراسر‌جهان‌می‌باشد.‌
در‌کنار‌ارائه‌آموزش‌های‌ناب‌اسلامی‌به‌فعالیت‌های‌فرهنگی‌تربیتی‌متنوع‌و‌هدفمندی‌پرداخته‌تا‌سپاه‌بزرگ‌فرهنگی‌برای‌دین‌مبین‌اسلام‌و‌مکتب‌اهل‌بیت را‌برای‌فعالیت‌های‌تبلیغی‌و‌دینی‌در‌سطح‌جهان‌فراهم‌نماید‌.

اهداف
1. نشاط‌آفرینی‌و‌تنوع‌بخشی‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌زندگی‌مخاطبان؛
2. تحکیم‌روابط‌خانوادگی‌در‌میان‌مخاطبان؛
3. ترغیب ‌مخاطبان ‌به ‌همزیستی ‌و ‌مؤانست ‌با ‌دوستان ‌و ‌آشنایان ‌و ‌گریز ‌از ‌تنهائی ‌و‌عزلت ‌و ‌ایجاد ‌تنوع ‌در‌
‌شیوه های‌زندگی؛ ‌
4. خود‌اتکائی‌مخاطبان‌و‌تقویت‌حس‌اعتماد‌به‌نفس‌آنان‌در‌مواجهه‌با‌مسائل‌و‌حوادث‌گوناگون‌زندگی؛
5. تقویت‌روحیه‌اجتماعی‌و‌گسترش‌فرهنگ‌تعاون‌و‌همدلی‌در‌میان‌ملیتهای‌مختلف‌از‌طریق‌مراعات‌آداب‌اجتماعی‌و‌تحمل
‌اقتضائات‌زندگی‌جمعی؛
6. پیشگیری‌از‌آسیبهای‌روحی‌روانی‌ناشی‌از‌غربت‌و‌دوری‌مخاطبان‌از‌کشور‌خود؛
7. شناسایی‌استعدادها‌و‌ظرفیتها‌و‌آسیب‌های‌مخاطبان‌در ‌‌زمینه های‌مختلف‌؛
8. ایجاد ‌فرصت ‌مناسب ‌برای ‌ارتباط ‌چهره ‌به ‌چهره ‌مسئولان،‌اساتید ‌اخلاق ‌و ‌مشاوران ‌تربیتی ‌با ‌مخاطبان ‌و‌شناخت‌ویژگیهای‌شخصیتی‌و‌نیازهای‌روانی‌تربیتی‌آنان؛
9. آموزش‌عملی‌نظم‌و‌انضباط‌اجتماعی‌،‌برنامه‌ریزی،‌وقت‌شناسی‌و‌موقعیت‌سنجی‌به‌مخاطبان‌و‌‌زمینه سازی‌تمرین‌ ‌مسئولیت پذیری‌و‌مدیریت‌برای‌آنان؛
‌ارائه‌الگو‌در‌زمینه‌اردوهای‌موفق‌و‌کادرسازی‌برای‌برگزاری‌اردوها‌توسط‌خود‌مخاطبان


اردوهای برگزار شده در سال 1397:

اردوهای برگزار شده در سال 1396:
1.


 

مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
قم، خ انقلاب، بعد از گلزار شهدا، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
كدپستي: 94536 - 37158
فاكس: 00982537208978
hodainfo@miu.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ( س ) محفوظ است.
کل بازدید ها: 482405 بازدید امروز: 76