صفحه اصلی > پژوهش > متون تالیفی و منابع علمی پژوهشی 

فرایند تبدیل رساله و پایان نامه به کتاب

 • تشکیل پرونده افراد متقاضی
 • تایید گروه علمی
 • تصویب در شورای علمی پژوهشهای مجتمع
 • تبدیل شکلی پایان نامه و رساله به کتاب توسط متقاضی
 • ارزیابی توسط دو استاد ارزیاب
 • اعمال اصلاحات و تایید نهایی اساتید ارزیاب
 • ویراستاری کتاب نهایی شده
 • ارسال فرم کتاب تدوین شده به ضمیمه فرم های مربوط به کمیسیون ممیزی نشر
 • چاپ اثر توسط انتشارات  

 

فرایند تالیف و مقالات علمی پژوهشی

 • تکمیل طرح نامه تالیف توسط متقاضیان
 • تایید طرح نامه توسط گروه علمی مربوط
 • تصویب طرح نامه در شورای علمی پژوهشهای مجتمع و تعیین دو استاد ارزیاب
 • عقد قرارداد تالیف با متقاضی
 • تایید یک سوم اثر تالیفی توسط اساتید ارزیاب
 • پرداخت یک سوم حق الزحمه تالیف به مولف
 • تایید دو سوم اثر تالیفی توسط اساتید ارزیاب
 • پرداخت دو سوم حق الزحمه تالیف به مولف
 • تایید کل طرح توسط اساتید ارزیاب و پرداخت حق الزحمه کامل
 • ارسال اثر تالیفی و فرم های مربوط به کمیسیون ممیزی نشر
 • پیگیری چاپ اثر توسط انتشارات

 

   

 کل بازدید ها: 501103 بازدید امروز: 45