صفحه اصلی > آموزش > جدول ترم بندی دوره زبان فارسی و تمهیدیه 

عنوان دروس دوره آموزشی زبان فارسی     

      عنوان دروس دوره آموزشی تمهیدیه       

ردیف

عنوان دروس

واحد

ردیف

عنوان دروس

واحد

1

 کتاب آموزشی 1

4

1

آشنایی با قرآن

4

2

 کتاب آموزشی 2

2

2

حفظ قرآن

1

3

 کتاب آموزشی 3

2

3

آشنایی با عقاید

3

4

 کتاب آموزشی 4

4

4

آشنایی با احکام مبتلی به

4

5

 کتاب آموزشی 5

4

5

اخلاق معاشرت

2

6

 کتاب آموزشی 6

4

6

تاریخ اسلام 

2

7

 کتاب آموزشی 7

4

7

آشنایی با صرف

2

8

املاء

4

8

آشنایی با نحو

2

9

انشاء

3

جمع واحد

20

10

دستور زبان

2

آیین نگارش(فوق برنامه)

2

11

جمع واحد

33

تحقیق پایانی(فوق برنامه)

1

 کل بازدید ها: 501122 بازدید امروز: 64