مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

تعریف:
داشتن يک شاکله فكري، ترازوي روح‍‍ي و محتواي صح‍‍يح براي انديش‍‍يدن و به تعب‍‍ير ديگر، دارا بودن يك جهان ب‍‍ين‍‍ي وديد كاملا منطق‍‍ي وغن‍‍ي ازطرف‍‍ي، وآشنايي كل‍ي وداشتن نقشه ايدئولوژيكي وعق‍‍يدتي از مجموعه معارف دين اسلام ازطرفي ديگر ضرورت مطالعه
 ودقت در مجموعه قوانين و محتوايات فرهنگ اسلام‍‍ي را ما واضح ومبرهن م‍‍ي سازد. در این راستا واحد اندیشه مطهر موسسه آموزش عالی بنت الهدی، برای دستیابی به چنین ویژگی و به منظور پاسخگو‍‍يي به پرسش هاي د‍‍يني و از ب‍‍ين بردن شبهات در این عرصه گام برمی دارد.


اهداف:
1. ارائه ی برنامه سير مطالعاتی علمی و منطقی به منظور پاسخگويی به پرسش های دينی و از ميآن بردن زمينه های شبهات
2.  آشنا ساختن افراد با مباحث ضروری فکری و دينی بر اساس آثار استاد شهيد مطهری(ره)
3. سوق دادن طلاب از مطالعه کتب پراکنده و متفرقه به سمت مطالعه منظم , مداوم و هدفمند.
4. برقراری رقابت سالم , مشارکت فعال و تشويق متقابل از طريق «گروه های همراه» سير مطالعاتی
5. استفاده مناسب و بهينه از وقت و فرصت ها..

طرح سیر مطالعاتی اندیشه مطهر در سه محور ذیل  انجام می شود:

 برداشت از كتاب (مسابقه كتابخواني به شيوه باز)
در اين بخش شركت كنندگان با در نظر گرفتن پايه كتاب را به همراه سوالاتي كه در آن قرار دارند،‌ تستي و تشريحي و  پاسخنامه آن دريافت نموده و به صورت كتاب باز در مسابقه شركت مي نمايند و پس از تحويل پاسخنامه و تصحيح آن سوابق افراد در كارتكس هر فرد ثبت شده و به برگزيدگان جوايزي اهدا مي گردد.


 خلاصه نويسي
در طرح «خلاصه نويسي»دانش پژوهان با مطالعه كتاب هاي استاد مطالب مهم و مفيد رابه زبان مليت خود و يا فارسي خلاصه مي نمايند.


• گروه هاي همراه مليتي
در اين بخش، خواهران يك مليت يا منطقه در جلسات بحث و گفتگويي كه حتي الامكان با حضور كارشناس هر هفته برگزار مي گردد شركت نموده، مطالب مطالعه شده را از زبان استاد و دوستانشان مي شنوند، سئوالات واشكالات خود را مطرح مي نمايند و بعد خلاصه و گزارش جلسات به واحد سير مطالعاتي جهت ثبت و ارزيابي ارائه ميگردد.