مقام معظم رهبری:

مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است.

معاونت اداری مالی

 

اداری مالی

امور مالی و تنخواه گردانی 

امور قرار دادها  

تدوین بودجه 

کارپردازی و تهیه کالا 

جمعداری اموال 

 

اهم فعالیت ها و خدمات مدیریت امور مالی

انجام کلیه ی دریافت ها و پرداخت ها برابر مقررات حوزه ی مدیریت  مالی صورت می پذیرد و انجام کلیه امور جاری موسسه منوط به اعتبار مصوب و تأمین اعتبار است.

وظایف و اختیارات

 • اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی
 • تنظیم و نگهداری حساب های دریافتی و و پرداختی بر حسب بودجه جهت مصوب اعتبارات هزینه ایی
 • جذب اعتبارات تخصیص یافته هر ساله موسسه
 • هزینه نمودن بودجه موسسه با توجه به اولیت بندی و سیاست گذاری مالی موسسه در قالب قوانین و مقررات مالی
 • هزینه نمودن بودجه موسسه و تنظیم حساب ها و ثبت استاد مالی
 • همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه ی اعتبارات هزینه ایی و تملک دارایی های سرمایه ایی موسسه
 • تهیه و ارائه گزارشات مالی ماهانه و سالیلنه ی موسسه به مقامات ما فوق
 • نظارت و اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی
 • نظارت بر ورود و خروج اموال  و جمعداری اموال
 • تأمین اعتبار
 • نگهداری حفظ وحراست و تحویل وجوه و نقدینه ها
 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر