مقام معظم رهبری:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در کارها و فعالیت های حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي والا دست پيدا كند.

معاونت پژوهش
 

 

 

                                                      

‏‏ کتابخانه: کتابخانه باب دانایی و دانایی توانایی است، توانایی راهی به سوی کسب پیروزی، سعادت و افتخار.

 

 

 

             
نرم افزار تخصصی کتابخانه نرم افزار تخصصی آذرخش استفاده از پایگاه های دیجیتال