مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

صبحگاه و عصرگاه معنوی:

صبح معنوی : ادامه مباحث قوانین ملکوت  7:45تا 8:05 (شنبه/یکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه)      

حسینیه         

کاردانی- کارشناسی-ارشد         

استاد:سرکار خانم آل بویه

عصر معنوی:  ادامه مباحث قوانین ملکوت   14:45تا 14:05 (شنبه/ یکشنبه/ دوشنبه/ سه شنبه)    

حسینیه         

کاردانی- کارشناسی-ارشد         

استاد: سرکار خانم آل بویه

 

 

نشست های طلاب:

1.       نشست تربیتی: آداب زیارت - ویژه طلاب زبان فارسی نوبت صبح  

سه شنبه18-8-95 ساعت 11تا 12        

سالن کنفرانس      

طلاب زبان فارسی  

استاد: سرکار خانم فاطمه حامدی         

2.       نشست تربیتی: آداب زیارت- ویژه طلاب زبان فارسی نوبت عصر (طلاب کتاب چهارم تا ششم )

یک شنبه16-8-95 ساعت14تا 15

سالن کنفرانس

طلاب زبان فارسی  

استاد: سرکار خانم اسحاقی    

3.       نشست تربیتی: آداب سلام و تحیت - ویژه طلاب زبان فارسی نوبت عصر (طلاب پیش مقدمه تا سوم )       

یک شنبه16-8-95 ساعت14تا 15       

اتاق جلسات         

(به همراه مترجم نکاتی در مورد زیارت اربعین هم ذکر خواهد شد.)

طلاب زبان فارسی  

استاد: سرکار خانم تسنیم زهرا موسوی   

4.       نشست تربیتی: ادامه مباحث  نقش و تأثیر هنر اسلامی در تعالی خانواده (نوبت عصر)     

چهارشنبه 19-8-95 ساعت 14تا 15     

حسینیه   

کاردانی- کارشناسی-ارشد               

استاد: حجت الاسلام صدوقی

5.      نشست تربیت اعتقادی (خداشناسی)          

پنجشنبه 20-8-95--ساعت15 تا17     

حسینیه خوابگاه     

طلاب کارشناسی و ارشد خوابگاهی     

استاد: سرکار خانم سلیمانی

6. نشست ویژه زائرین اربعین حسینی: (اقتضائات و الزامات خواهران در سفر اربعین حسینی)

پنجشنبه 20-8-95 ساعت 9تا 11

حسینیه موسسه

تمامی طلاب زائر موسسه

استاد: سرکار خانم شیرازی

 

کارگاه ها :

کارگاه غنی سازی روابط زوجین

یکشنبه 16-8-95 -ساعت8تا12         

اتاق جلسات         

طلاب کارشناسی  و ارشد (تخصصی گروه حقوق، روانشناسی و مطالعات زنان)   

استاد: سرکار خانم شاه سیاه

 

 

ویژه کارکنان:

جلسه اخلاق ویژه کارکنان خانم (شیوه صحیح امر به معروف و نهی از منکر)         

پنجشنبه 20-8-95-ساعت7:45تا8:30    

سالن کنفرانس        

همکاران خواهر      

استاد: خانم مومنی حبیب آبادی