مقام معظم رهبری:

دغدغه ی فرهنگی از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب از خواب بیدار شود و به درگاه خدا تضرع کند. من چنین دغدغه ای دارم.

معاونت فرهنگی - تربیتی

لیست سایت های انجمن در سال 1395:

تشکل فرهنگی ریحانه النبی     http://reyhane-afg.com

تشکل فرهنگی فاطمیه          http://fathimiah.com

تشکل فرهنگی ضحی           http://www.zohahoda.com

کانون حفاظ                   http://hofaz.hoda.miu.ac.ir

تشکل علمی فرهنگی بشری     http://boshra.hoda.miu.ac.ir

تشکل فرهنگی الزهرا    http://www.bostring.com     

تشکل فرهنگی سیده فاطمه     http://www.bahrulfadimiyyah.com

تشکل فرهنگی رائدات الهدی   http://rhuda.com

تشکل فرهنگی عفاف    http://www.hodaefaf.com     

تشکل فرهنگی بنات فاطمه       http:// www.fatemahoda.com