مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

رابطه اراده انسان و خطاکاری وی از دیدگاه پل ریکور ، فخر رازی، علامه طباطبایی (ره)

عنوان:

 رابطه اراده انسان و خطاکاری وی از دیدگاه پل ریکور ، فخر رازی، علامه طباطبایی (ره)

نام و نام خانوادگی:

 ریما فلانگا

گروه:

فلسفه وکلام

تابعیت:

کنگو

کد تحصیلی:

3478

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

عبدالحسین خسروپناه   

استاد مشاور:

احمد فاضل سعدی

تاریخ دفاع:

1394/5/3

تعداد صفحات:

257

تعداد منابع:

66 فارسی، 32 انگلیسی

کلید واژه های پایان نامه:

  اراده، خطاکاری، رابطه، پل ریکور، فخر الدین رازی، علامه طباطبائي(ره)

چکیده پایان نامه:

رابطه اراده انسان و خطاکاری وی از دیدگاه پل ریکور، فخر رازی و علامه طباطبایی، مسئله ای است که اهمیت پرداختن به آن، تنها به خاطر جایگاه علمی این سه دانشمند نیست بلکه به دلیل آثار مترتب بر دیدگاه های آنان که به سه رویکرد مهم فلسفی و کلامی جهان گرایش دارند، می باشد. سؤال اصلی که نوشته حاضر به آن می پردازد، این است که تبیین و تحلیل دیدگاه های پل ریکور، فخر رازی و علامه طباطبایی درباره رابطه اراده انسان و خطاکاری وی چیست؟
در مقام تبیین، پل ریکور، فیلسوف پروتستان، با پذیرش روش فلسفه تأملی و پدیدارشناسی، به نحوی به توصیف اراده و خطاکاری انسان می پردازد که رابطه قابل تصور میان اراده انسان و خطاکاری وی را، از سنخ رابطه تلازمی می داند. از دیدگاه فخر رازی اندیشمند اشعری مذهب، اراده و خطاکاری انسان به گونه ای است که رابطه قابل تصور میان آن دو، مانند رابطه بین دو معلول کنار یکدیگر بوده، که اگر چه می توانند بر همدیگر تأثیر بگذارند، اما در حدی نیست که بتوان میان آن دو رابطه علیّت یا موجدیّت تصور نمود. علامه طباطبایی متفکر شیعه امامیه در این خصوص با در نظر گرفتن رابطه طولی بین خداوند و مخلوقات و با بهره گیری از اصل أمر بین الأمرین، اعمال انسان به جزء اعمال بد را، هم به خداوند نسبت می دهد و هم به انسان. بنابراین در رابطه بین اراده انسان و خطاکاری وی، اراده انسان نقش علت ناقصه را دارد.
اما در مقام تحلیل، نوشته حاضر هم به نحوه تأثیر گذاری مبانی دینی و پایه های معرفتی این سه دانشمند بر دیدگاه های آنان اشاره نموده و هم با در نظر گرفتن ساحت های وجودی انسان و جهان، روشی را بر می گزیند تا به تبیین انواع رابطه های منطقی و فلسفی بین مفاهیم و مصادیق اراده و خطاکاری انسان بپردازد.
بنابراین در رابطه بین اراده انسان و خطاکاری وی، اراده انسان نقش علت معده را دارد. نوشته حاضر، هدف خود را که عبارت از برجسته ساختن نقش اختیار انسان در تحقق اراده و خطاکاری وی و اثبات امکان دستیابی انسان به عصمت اکتسابی است، با روش کتابخانه¬ای متحقق می سازد.