مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

قلمرو و راه کارهای تبری در روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم

عنوان:

 قلمرو و راه کارهای تبری در روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم

نام و نام خانوادگی:

 طاهره ماهرو زاده

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118627

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر تطبیقی

استاد راهنما:

مهدی رستم نژاد

استاد مشاور:

حسن خیری

تاریخ دفاع:

1394/8/26

تعداد صفحات:

262

تعداد منابع:

171

کلید واژه های پایان نامه:

  تبری، روابط اجتماعی، فطرت توحیدی، قلمرو تبری، تبری عملی، تبری گفتاری

چکیده پایان نامه:

در متون در پژوهش حاضر تبرّی به عنوان یكی از احكام اجتماعی اسلام با رویكرد قرآنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و با استفاده از دو روش تفسیر موضوعی و توصیف و تحلیل درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه قلمرو تبرّی و راهكارهای تحقق تبرّی در روابط اجتماعی از منظر قرآن كریم چیست؟
در این رساله بر اساس یك نظام توحیدی، «تبرّی» بر مبنای فطرت توحیدی انسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سپس بر مبنای مهمترین محورهای توحید عملی، گروههای اجتماعی معرفی می‌شوند‌، تا از رهگذر آن قلمرو روابط اجتماعی مسلمانان با دیگر مسلمانان شناخته شود. و در ادامه با بیان اقسام كافران به قلمرو تبری در روابط اجتماعی با غیر مسلمان پرداخته شده است و راهكارهای «تبرّی» در روابط اجتماعی مسلمانان با رویكرد قرآنی نیز بیان شده است. نتایج بدست آمده عبارتند از:
بر اساس فطرت توحیدی هر رابطه‌ای كه بر محور توحید نباشد، باطل، كفر و طاغوت نام می‌گیرد، و باید از آن تبرّی جست. تبرّی در عرصه روابط اجتماعی در پرتو اصول اسلامی، یك حركت هدفمند برای پیاده كردن نظام توحیدی در جامعه می‌باشد. برخی آسیب‌ها درمراتب توحید عملی سبب به وجود آمدن گروههای اجتماعی همچون منافق، فاسق، بدعتگزار ..... می‌شود كه باید از آنان تبرّی جست.
اسلام روابط با كافران را در حد برطرف شدن نیازهای اجتماعی و زندگی مسالمت‌آمیز بدون هرگونه زیر سلطه واقع شدن و یا دلدادگی می‌پذیرد. تبرّی در دو عرصه اعتقادات و روابط اجتماعی راهكارهای متفاوتی دارد؛ در حوزه اعتقادات، مسلمانان بر اصول اعتقادی خود ثابت واستوار می‌باشند و پلورالیزم دینی را برنمی‌تابند و در موارد اضطرار كه جان و مالشان در خطر است از راهكار تقیه استفاده می‌نمایند؛ و در عرصه رفتار و عمل راهكارهای گفتاری همچون افشاگری، لعن و نفرین، انذار وتهدید و... و راهكارهای رفتاری همچون محدودیت در زمینه‌‌های مختلف روابط اجتماعی و برخورد مستقیم و قهر‌آمیز از قرآن كریم استفاده می‌شود.