مقام معظم رهبری:

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در کارها و فعالیت های حوزه باید مورد توجه قرار گیرد و بدانيد كه بدون تحقيق، بدون نوآوري، بدون ژرف يابي در هيچ مقوله اي انسان نمي تواند به هدف هاي والا دست پيدا كند.

معاونت پژوهش

 پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال سوم / شماره چهارم / بهار و تابستان 1394

 پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال دوم / شماره سوم / پاییز و زمستان 1393

 پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال دوم / شماره دوم / بهار و تابستان 1393

 پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال اول / شماره اول / پاییز و زمستان 1392

 فصلنامه تخصصی طهورا / سال پنجم / شماره سیزدهم/ تابستان

   فصلنامه تخصصی طهورا / سال پنجم / شماره دوازدهم / بهار 1391

    ففصلنامه تخصصی طهورا /سال چهارم/ شماره یازدهم/ زمستان

  فصلنامه تخصصی طهورا /سال چهارم /شماره دهم/ پاییز 1390

 

  فصلنامه تخصصی طهورا /سال چهارم /شماره نهم/ تابستان 1390

 

 فصلنامه تخصصی طهورا/ سال چهارم/ شماره هشتم/ بهار 1390

 فصلنامه تخصصی طهورا/ سال سوم /شماره هفتم/ پاییز 1389

  فصلنامه تخصصی طهورا/ سال سوم /شماره ششم/ تابستان 1389

  فصلنامه تخصصی طهورا/ سال سوم / شماره پنجم/ بهار 1389

 فصلنامه تخصصی طهورا/ سال دوم / شماره چهارم/ پاییز و زمستان 1388

 فصلنامه تخصصی طهورا / سال دوم / شماره سوم / بهار و تابستان 1388

 فصلنامه تخصصی طهورا / سال اول / شماره دوم/ پاییز و زمستان 1387

 فصلنامه تخصصی طهورا/سال اول/شماره اول / بهار 1387