مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

بررسی تطبیقی شاخصه‌های زن نمونه در قرآن و عهدین

 

عنوان:

بررسی شاخصه‌های زن نمونه در قرآن وعهدین

نام و نام خانوادگی:

آیس دریاتی

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

اندونزی

کد تحصیلی:

117162

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

محمدباقر قیومی

استاد مشاور:

محمدحسین طاهری

تاریخ دفاع:

9/10/1388

تعداد صفحات:

266

تعداد منابع:

54

کلید واژه های پایان نامه:

زن، نمونه، قرآن، عهد جدید، عهد قدیم،مریم، عیسی، الگو، عهدین، یهودیان، مسیحیان

چکیده پایان نامه:

این پژوهش با رویکردی تطبیقی به واکاویمؤلّفه‌های زنان نمونه و اسوه در آموزه‌های قرآن و کتاب مقّدس و دیدگاه‌های دیناسلام، مسیحیت و یهودیت در این باره می پردازد. نوشتار حاضر درشش فصل سامان یافتهاست. فصل اوّل به مفهوم شناسی واژه‌هایی مانندِ زن، شاخص، نمونه،‌ عهد قدیم، عهدجدید، قرآن و میزان اعتبار آن در قبال عهدین اختصاص دارد. فصل دوم برخی زنان بنام،مؤمن و پرهیزگار، همچون: حوّا، ساره، مادر موسی(ع)، آسیه، ملکه سبأ، حضرت مریم و... در عهدین را معرّفی کرده است. در فصل سوم برخی چهره‌های منفی از زنان و مشخّصاتآنان، مانند همسران بعضی پیامبران و جنبه‌های منفی شخصّیت آن ها را برشمرده است. درفصول چهارم و پنجم اسوه های مثبت و منفی از زنان و معرّفی شخصیت‌های مثبت و منفیآنان در قرآن کریم مطرح شده و عملکرد آنان مورد مطالعه و تحقیق قرآنی قرار گرفتهبه عنوان یک زن نمونه برای3است. به همین منظور نویسنده به شخصیت ممتاز حضرت فاطمههمه زنان جهان اشاره و اوصاف ممتاز ایشان را بیان کرده است. در فصل ششم نویسنده بهمقایسه و داوری میان شاخصه‌های مزبور درباره زنان نمونه در قرآن و عهدین پرداخته وشاخصه‌هایی همچون: عفّت و پاکدامنی، عبادت و بندگی خداوند، استقامت در راه دین واعتقادات، عقل محوری و عملکرد منطقی، انفاق در راه خدا را و... از مهم ترینشاخصه‌های آنان در قرآن و عهدین نام برده است.