مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

تجسم اعمال در المیزان و المنار

 

عنوان:

 تجسم اعمال در المیزان و المنار

نام و نام خانوادگی:

 صدیقه فقیهی

گروه:

 فلسفه وکلام

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1152855

محل تحصیل:

 مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 هادی قشقاوی                                   

استاد مشاور:

 مصطفی جمالی 

تاریخ دفاع:

27/6/1390

تعداد صفحات:

184

تعداد منابع:

48

کلید واژه های پایان نامه:

 نفس ، جزا ، تجسم اعمال ، تناسخ ملکوتی

چکیده پایان نامه:

اين نوشته به بررسي ديدگاه هاي شيخ محمد عبده وشيخ محمد رشيد رضا درتفسيرالمنارو ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان در مورد مسئله ي «تجسم اعمال»  مي پردازد.نظريه تجسم اعمال  اگر چه از لحاظ اصطلاحي سابقه چنداني ندارد امااز لحاظ مفهومي ومحتوايي به قرآن کريم برمي گرددوفلاسفه ومتفکرين اسلامي پيرامون اين نظريه ومباني آن بحث هاوتبادل نظرهاي فراواني نموده اند.

مسئله مادرپژوهش این است که:دیدگاه مولفین المنار والمیزان رادرموردنظریه تجسم اعمال دریابیم وارکانی را که در پذیرش یارد این نظریه ازسوی آنان مطرح شده را بررسی نماییم.

از این رو در پایان نامه ابتدا در مورد مبانی وارکانی که درپذیرش یارداین نظریه موثرند،بحث می شودوآراء ونظریات مولفین المنار والمیزان ودیگرنویسندگان در این مورد بررسی می گردد.

اين مباني وارکان بردوبخش تقسيم شده اند:

يک:رابطه نفس وعمل

دو:رابطه عمل وجزا

هم رشيد رضا وهم علامه طباطبايي  همچون بسياري از ديگر بزرگان مي پذيرند که بين نفس وعمل رابطه ي تأثير وتأثر برقراراست .هردو اين بزرگواران  قبول دارند که اعمال، عقايد وحتي نيات در نفس آدمي رسوخ کرده وبه تدريج ودر اثر تکرارتبديل به صفات وملکات نفس مي گردند.

 

همچنين آنان مي پذيرند که بين اعمال وجزاي اخروي  رابطه اي  تکويني وطبيعي نهفته است واعمال دنيوي ما جزايي دارند که از درون وذات اعمال برخاسته وجزاي اخروي امري خارج از اعمال ما نيست.تااينجا نظر علامه ورشيدرضا تقريبا همسان است اماتفاوت دوديدگاه زماني بروز مي کند که علامه جزاي تکويني را همان تجسم عمل شخص در آخرت مي داند ولي رشيد رضا تجسم عمل رانمي پذيرد ودلايلي در نفي آن مي آورد،از جمله این که اعمال آدمی،اعراضی فانی هستندونمی تواننددوباره در آخرت تجسم وتمثل یابند.