مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

حق ستیزی یهود در قرآن ‌( اهداف ، ابزارها و روش ها )  

 

عنوان:

حق ستیزی یهود در قرآن ‌( اهداف ، ابزارها و روش ها )  

نام و نام خانوادگی:

 رقیه شهیدی

گروه:

 علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

 1251718      

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

صادق اخوان

استاد مشاور:

 محمد باقر قیومی

تاریخ دفاع:

1391/7/12

تعداد صفحات:

123

تعداد منابع:

95

کلید واژه های پایان نامه:

  -

چکیده پایان نامه:

  اين تحقيق شامل يك مقدمه و پنج فصل مي باشد.

فصل اول: شامل كليات ومفاهيم است . وا‌‍‍‍‍ژه هاي مهم كه در اين پايان نامه بكار رفته، ازنظر لغوي واصطلاحي بررسي شده وهم چنين اوصاف ممدوحه ومذمومه يهوديان در اين فصل بيان شده است.

فصل دوم: درباره علل حق ستيزي يهود از نگاه قرآن کريم است  .در اين فصل علل واسبابي كه قرآن كريم براي حق ستيزي يهود معرفي كرده است مورد بررسي قرار گرفته است و به پنج مورد آن اشاره شده است .

فصل سوم: در باره ابزار ووسيله هاي است كه يهود براي حق ستيزي از آنها  استفاده مي كردند. و ده ابزاراز وسيله هايي كه يهود براي حق ستيزي استفاده كرده اند  مورد مطالعه وتحقيق قرار گرفته است .

فصل چهارم: بعد از بيان علل وابزار حق ستيزي يهود  در اين فصل روش هاي حق ستيزي يهود را بيان شده است . وبه چهار روش كه يهوديان براي حق ستيزي استفاده مي كردند و قرآن كريم آن ها را بيان كرده است مورد تحقيق و بررسي قرار داده شده است .

فصل پنجم: اهداف يهود از اين حق ستيزي ها چه بوده است وآنها چه راهبردهايی را دنبال مي كردند ؟وسه هدف از اهداف يهود راكه براي نابودي حق دنبال مي كردند ،مورد تحقيق وبررسي قرار داده شده است ودر پايان اين نتيجه گيری انجام شده است كه بزرگترين هدف يهود از حق ستيزي ،حكومت وسلطه منطقه ای وجهانی باصطلاح "نيل تا فرات" است و براي تمام ثروت ها وامکانات جهان مستولي گردند.