مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

 

اثبات خدا در برهان اخلاقی کانت

 

عنوان:

 اثبات خدا در برهان اخلاقی کانت

نام و نام خانوادگی:

 زهرا ضیایی

گروه:

 فلسفه و کلام

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

 1152813

محل تحصیل:

 مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 کلام اسلامی

استاد راهنما:

 عسگر دیرباز

استاد مشاور:

 سید وحید کاشانی

تاریخ دفاع:

 12/5/1391

تعداد صفحات:

227

تعداد منابع:

93

کلید واژه های پایان نامه:

 برهان اخلاقي،‌ فلسفه عملي،‌ اخلاق هنجاري،‌ فلسفه اخلاق، كانت

چکیده پایان نامه:

يكي از مسايلي كه مورد توجه كانت قرار گرفته مسأله اثبات وجود خداوند متعال است. در فلسفه نظري به نظر وي،‌ با توجه به توانايی ها و محدوديت هاي عقل نظري،‌ وجود خداوند متعال را نمي­توان با استدلال هاي عقلي درست اثبات كرد. از اين رو،‌ او تمام براهين رايج براي اثبات وجود خدا را مورد خدشه قرار داد. در عين حال در فلسفه عملي خود راهي براي اثبات وجود خدا به كمك مباني عقل عملي معرفي نمود بنظر كانت وجود امر و نهي­هاي اخلاقي در درون ما نشانگر آن است كه آمر و ناهي اخلاقي بايستي مفروض دانسته شود تا اين اوامر و نواهي موجه دانسته شوند. بدين ترتيب با سیر از اوامر و نواهی به آمر و ناهي، ‌خداي متعال منشأ و كانون اوامر و نواهي محسوب مي­شود. بنظر كانت احكام اخلاقي  با عنايت به ضرورت و كلّيت آنها استثنا  پذير نبوده و پشتوانه­ي قاطعي براي مفروض داشتن خداي متعال محسوب مي­شوند.

اين نوشته سعي نموده نشان دهد اينگونه استدلال براي اثبات وجود خدا عقيم و ناموجه بوده و نمي­­تواند ما را به هدف برساند. از جمله به خاطر اينكه براي اوامر و نهي­هاي اخلاقي مي توان تفسير و تبيين­هاي جايگزين هم فرض كرد. تلاش اين نوشته بر آن است كه ديدگاه كانت را با توجه به مباني خود كانت مخدوش نشان داده شود.