بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه و لیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا

 

 

 

 

بررسی چگونگی تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

عنوان:

بررسی چگونگی تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (با تأکید بر رویکرد تکلیف محور )  

نام و نام خانوادگی:

رقیه حبیبی

گروه:

زبان و ادبیات فارسی

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118958

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

زبان و ادبیات فارسی

استاد راهنما:

امیر رضا وکیلی فرد

استاد مشاور:

ابراهیم ملکی

تاریخ دفاع:

18/2/1393

تعداد صفحات:

135

تعداد منابع:

90

کلید واژه های پایان نامه:

  آموزش زبان، طراحی درس، تدوین متن، سازماندهی محتوا، تکلیف‌محور

چکیده پایان نامه:

 

در چند سال اخیر به امر آموزش زبان فارسی بسیار توجه شده است و مراکز مهمی از اقصی نقاط جهان عهده‌دار پذیرش مشتاقان به فراگیری زبان فارسی شده‌اند. کتب بسیاری در خصوص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با توجه به مباحث مختلف روان شناسی ،زبان شناسی و دستاورد های علمی به روز تألیف و استفاده شده است که سعی در ارائۀ راهکارهای آموزشی خوب، برای آموزش زبان فارسی هستند.

با توجه به نقش بسیار مهمی که کتاب ها در امر آموزش زبان دارند در این پایان نامه سعی شده به نحوۀ  تدوین و انتخاب محتوا و نیز چگونگی سازماندهی عناصر منتخب پرداخته شود. با توجه به وجود رویکرد های مختلف در زمینۀ آموزش زبان و با نظر به اینکه رویکرد آموزش زبان تکلیف محور در حال حاضر به روز ترین و کار آمد ترین رویکرد های آموزش زبان است ؛در این پژوهش با معرفی رویکرد تکلیف محور که رویکردی از روش های ارتباطی و فصل مشترک بین اهداف آموزش و فعالیت های واقعی است سعی در ارائۀ قالب و الگویی برای مباحث تئوری مطرح شده در خصوص تدوین محتوای آموزش زبان فارسی داشته است؛و در این زمینه به معرفی رویکرد تکلیف محور،  ویژگی ها ، اصول اساسی و انواع مختلفی از تکالیف نیز پرداخته شده است.

در همین راستا، جلد دوم وسوم از مجموعۀ هفت جلدی از کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعةالمصطفی‌العالمیه(ص) ، از منظر چگونگی استفاده از اصول و مبانی تکلیف محورموردبررسی قرارگرفته است و نظر سنجی استادان و زبان آموزان  در مورد این دو  کتاب ،نشان دهندۀ این است که اصول استفاده شده در کتاب ها از نظر کمی و کیفی در خصوص استفاده از رویکرد تکلیف محور در حد متوسطی است.