مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

اصول مشترک در تمدن سازی پیامبران از دیدگاه قرآن کریم

 

عنوان:

 اصول مشترک در تمدن سازی پیامبران از دیدگاه قرآن کریم  

نام و نام خانوادگی:

 طیبه حیدری  

گروه:

 علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1155054

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علوم قرآن 

استاد راهنما:

 فاضل حسامی

استاد مشاور:

 سعیده غروی  

تاریخ دفاع:

 1/8/1392

تعداد صفحات:

289

تعداد منابع:

130

کلید واژه های پایان نامه:

 تمدن،فرهنگ،دین،قرآن،اصولمشترک،پیامبران،وحی

چکیده پایان نامه:

 

مسأله تمدن، و تمدن آفرینی در زندگی اجتماعی بشر از موضوعاتی است که همواره مورد توجه مورخان و اندیشمندان بوده و هست. به همین دلیل، با استفاده از آیات قرآن کریم، منابع تفسیری و تاریخی، و منابعی که به مسائل اجتماعی پرداختهاند، جهت تبیین مطالب در مسأله تمدن آفرینی مکاتب و ادیان الهی، اصول مشترک در تمدن سازی پیامبران از دیدگاه قرآن کریم مورد کنکاش واقع شده است. در این تحقیق پس از بررسی مفهومی واژههای تمدن، فرهنگ و دین، مفهوم تمدن حاصل تعالی زندگی بشر در ساحتهای مادی و معنوی شناخته شدهاست. و فرهنگ از نظر جهتدهی به منزله روح تمدن است. و دین الهی، عامل تعیینکننده در ایجاد فرهنگ معنوی جامعه بشری است و هرسه در کنار هم، تمدن پایدار و بینظیر را ایجاد خواهد کرد. در این راستا به نقش پیامبران الهی و نزول کتب آسمانی در ایجاد رابطه با خالق هستی، ساختار زندگی بشری و جوامع انسانی، تمدنآفرینی انبیاء به واسطه قوانین مشترک الهی در زندگی بشر اشاره شده و بیان شده که از منظر قرآنکریم، انسان خلیفه و امین خداوند بر روی زمین است. در ادامه به گوشههایی از تمدنآفرینی انبیاء در جوامع و تمدنهای مختلف اشاره شده و بیان گردیده که برخی از انبیاء مانند حضرت داود و سلیمان )ع( با ایجاد حکومت الهی تمدنی شکوفا و بالنده را بر روی زمین بنا نهادند. خاتمالنبیین)ص( نیز با تشکیل حکومت نبوی در مدینه، تمدن عظیم الهی اسلامی را در جامعه پایهگذاری کرد. در مواردی نیز، چنانچه انسانها از مسیر هدایت الهی منحرف شوند و به سرپیچی از قوانین و تکذیب آیات الهی بپردازند، این جامعه و تمدنها به سبب ظلم و گناهانشان رو به اضمحلال و نابودی خواهند رفت و خداوند تمدنهای دیگری را جایگزین آنان خواهدکرد. و این لازمه هدف خداوند از خلقت و هستی است که همانا رساندن انسان به کمال حقیقی و سعادت ابدی میباشد. تحقق این امر در گرو پیروی انسانها از قوانین فرستاده شده از سوی خداوند به وسیله انبیاء الهی است. لازمه دوبعدیبودن وجود انسان آن است که زندگی انسان نیز در این جهان خلاصه نشود، بلکه زندگی دنیایی مقدمهای برای زندگی سعادتمندانه انسان در جوار رحمت الهی در جهانی دیگر باشد. بر این اساس انبیاء الهی به دلیل نشأتگرفتن از منبع واحد، دارای قوانین و اصول مشترک بنابر اقتضای عصرشان برای هدایت انسانها میباشند، که در قالب دستورات سیاسی و اجتماعی، تربیتی و اخلاقی برای تمدنآفرینی و اداره سعادتمندانه جوامع انسانی آوردهاند. که در این تحقیق به آنها پرداخته شدهاست. کلیدواژه: تمدن، فرهنگ، دین، قرآن، اصول مشترک، پیامبران، وحی.