مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

روابط مسلمانان باکفار غیر کتابی از دیدگاه فقه امامیه

 

عنوان:

 روابط مسلمانان باکفار غیر کتابی از دیدگاه فقه امامیه 

نام و نام خانوادگی:

 کنیز بانو رضوی 

گروه:

 فقه واصول

تابعیت:

 افغانستان

کد تحصیلی:

1591169

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 فقه خانواده

استاد راهنما:

 سیدعلی سید موسوی    

استاد مشاور:

 مریم برقعی   

تاریخ دفاع:

 11/5/1393

تعداد صفحات:

؟؟؟

تعداد منابع:

؟؟؟

کلید واژه های پایان نامه:

 ؟؟؟؟

چکیده پایان نامه:

تحقیق حاضر با عنوان "روابط مسلمانان با کفار غیر کتابی از دیدگاه فقه امامیه " به یکی ازموضوعات علمی کاربردی ومورد نیاز خصوصا برای جوامعی که مسلمانان با کفار غیر کتابی در کنار یکدیگر زندگی نموده وارتباطات تنگاتنگی با هم دارند پرداخته و در صدد آنست که با تکیه بر فقه امامیه ومعارف اهلبیت (علیهم السلام) احکام این روابط را در جنبه های مختلف بیان نماید. در این تحقیق پس از بیان کلیات و مفاهیم، اصول کلی حاکم بر روابط مسلمانان با کفار غیر کتابی مورد بحث قرار گرفته و به اصول مهمی از قبیل: اصل صلح وهمزیستی مسالمت آمیز، اصل وفای به عهد، اصل عدالت، اصل کرامت انسانی ، اصل احسان ونیکو کاری و اصل تالیف قلوب پرداخته شده است. بیان محدودیتها وخط قرمز این ارتباط، که همواره باید مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و رعایت شود ، از دیگر مطالبی است که در این تحقیق به آن توجه شایسته ای شده است و نفی سبیل، عدم تشبه به کفار، عدم اعتماد به آنها از جمله این محدودیتها شمرده شده است. پس از بیان اصول کلی ومحدودیتهای ارتباط با کفار، پرداختن به عرصه های مختلف این ارتباط وبیان احکام آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو بخشی از رساله حاضر به روابط اجتماعی مسلمانان با کفار وأحکام آن از دیدگاه فقه امامیه پرداخته است ومسایل مهمی از قبیل: دوستی با کفار، پذیرفتن دعوت آنها، سلام کردن ومصافحه با آنها، شرکت در محافل آنها، چگونگی برخورد با کفار هدیه دادن به کفار یا قبول هدیه از ایشان و تکفین وتدفین آنها را در خود جای داده است دانستن احکام این مسایل در تنظیم روابط مسلمانان با کفار غیر کتابی نقش بسزایی دارد. روابط فرهنگی در عصر ارتباطات از اهمیت و جایگاه بلندی بر خوردار بوده ونقش بزرگی در ترویج ونشر اندیشه ومعارف اعتقادی ایفاء می نماید لذا با درک این اهمیت بخش دیگر این رساله به تبیین روابط فرهنگی مسلمانان با کفار وأحکام آن اختصاص داده شده ودر آن اهم روابط فرهنگی تاثیر گزار از قبیل: مناظره های علمی وعقیدتی، تبادل علوم تجربی، روابط ورزشی با کفار، امر به معروف نهی از منکر کافران در سرزمینهای اسلامی، گوش کردن ونگاه کردن به برنامه های رسانه های ارتباط جمعی کافران، ورود جهانگردان غیر مسلمانان به اماکن مقدس ، سکونت کفار در حجاز به بحث گذاشته شده است روابط حقوقی مسلمانان با کفار غیر کتابی از بخشهای دیگر از رساله است در آن روابط مربوط به احوال شخصیه مسلمانان با کفار از قبیل:ازدواج با کفار، ممنوعیت ارث بردن کفار از مسلمان، وقف برای کفار، وصیت مسلمان برای کافر، شهادت کفار ونیز اعمال حقوقی مسلمانان با کفار از قبیل: فروش قرآن وسلاح به کفار، عقد ودیعه، عاریه،شرکت،وکالت،قرض، با کفار ونیز حق شفعه برای کفار بحث وبررسی شده است.