مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

الزامات فقهی و اخلاقی و نقش آن ها در روابط والدین و فرزندان

عنوان:

 الزامات فقهی و اخلاقی و نقش آن ها در روابط والدین و فرزندان

نام و نام خانوادگی:

عمران خاتون حیدری 

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252023

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

خالد غفوری   

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1394/10/23

تعداد صفحات:

275

تعداد منابع:

392

کلید واژه های پایان نامه:

  الزام، فقه، اخلاق، والدین، فرزندان.

چکیده پایان نامه:

دین مبین اسلام برای خانواده و روابط حاکم بین اعضاء آن اهمیت فراوانی قائل است و در مورد روابط والدین و فرزندان پیشنهادهايی را به والدین و فرزندان کرده است؛ این پیشنهادها گاهی به‌صورت احکام الزامی واجب و حرام و گاهی به‌صورت توصیه‌های اخلاقی است.
علت نگارش پایان‌نامه رسیدن به الگوی مطلوب اسلام در سبک زندگی اسلامی برای نهاد خانواده و در روابط حاکم بین والدین و فرزندان است.
در این پایان‌نامه به بررسی الزامات فقهی و اخلاقی و نقش آن‌ها در روابط والدین و فرزندان می‌پردازیم.
این پایان‌نامه از چهار بخش تشکیل‌شده است: بخش اول: کلیات؛ که شامل تبیین موضوع، اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت و...
بخش دوم: الزامات فقهی و اخلاقی فرزندان مقابل والدین است که شامل دو فصل است؛ در فصل اول به الزامات فقهی فرزندان مقابل والدین می‌پردازیم ازجمله موضوعات موردبحث در این فصل: حکم اطاعت از والدین است؛ به دست آوردن اقوال و تعیین قلمرو اطاعت والدین به دلیل ابهاماتی که در کلمات فقها بود مشکل بود که تا حدي این ابهامات رفع شد: و حق منع برای والدین و معاشرت به معروف و عقوق و ایذاء والدین نفقه و ... است؛ در فصل دوم به توصیه‌های اخلاقی فرزندان مقابل والدین می‌پردازیم ازجمله موضوعات موردبحث در این فصل: احسان به والدین، تواضع و فروتنی؛ دعا؛ شکر؛ استغفار نسبت به والدین است.
بخش سوم: الزامات فقهی و اخلاقی والدین مقابل فرزندان: در فصل اول به الزامات فقهی والدین مقابل فرزندان ازجمله مباحثی که در فصل اول بررسی می‌شود حکم حضانت، رضاع، نفقه فرزند است؛ و در فصل دوم به توصیه‌های اخلاقی دین به والدین مقابل فرزندان، می‌پردازیم. مباحثی که در این دوم بررسی می‌شود: آداب ولادت، تعلیم و تربیت فرزندان است. در بخش آخر به نقش الزامات فقهی و اخلاقی در روابط والدین و فرزندان می‌پردازیم.
در پایان به این نتیجه می‌رسیم که فقه و اخلاق در روابط والدین و فرزندان مکمل یکدیگرند و در کنار هم باعث استحکام روابط والدین و فرزندان می‌شوند.