مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

نقش های زبان در قرآن و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی

عنوان:

 نقش های زبان در قرآن و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی

نام و نام خانوادگی:

فاطمه صفورایی

گروه:

زبان و ادبیات فارسی

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118690

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

زبان و ادبیات فارسی

استاد راهنما:

محمد رضا یوسفی  

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/5/19

تعداد صفحات:

164

تعداد منابع:

55

کلید واژه های پایان نامه:

  نقش های شش گانه زبان، زبان شناسی، قرآن، آموزش زبان، یاکوبسن، زبان آموزان

چکیده پایان نامه:

زبان به عنوان مهمترین ابزار ارتباط متشکل از کلمات، عبارات و جملات است که به صورتهای گوناگون و با اهداف مختلفی که نشان دهنده ی «نقش های زبان» است، به کار گرفته میشود. با توجه به تفاوت دیدگاه زبان شناسان در تقسیم نقش های زبان، این پژوهش بر اساس نقش های شش گانه ادبی، فرازبانی، ارجاعی، ترغیبی، همدلی و عاطفی "یاکوبسن" که نسبت به سایر دیدگاه ها کاملتر بود، انجام گرفت. در پژوهش حاضر ابتدا نقش های مذکور بررسی شد و بعد تلاش گردید معادل آنها در قرآن به عنوان بهترین و کاملترین منبع زبانی بشر استخراج شود. سپس کاربرد هر کدام از این نقش ها در آموزش زبان بر اساس الگوهای قرآنی بررسی شد. این بررسی حاکی از آن است که نقش ها ی زبان در آموزش زبان سه گونه اند: فعال ، میانه و خاموش. نقش همدلی نقشی فعال است و بیشترین تاثیر را در آموزش زبان دارد زیرا این نقش به برقراری ارتباط میپردازد که کار اصلی زبان است. پس از نقش همدلی، نقش ارجاعی بیشترین کاربرد را در آموزش زبان دارد و نقشی فعال محسوب می شود زیرا به وسیله ی آن است که اطلاعات زبانی به زبان آموز منتقل میشود و زبان آموز به زبان جدید تسلط پیدا میکند. نقش ترغیبی نقش میانه ای است که برای برانگیختن شاگردان در آموزش زبان به کار میرود و نسبت به نقش های فعال تاثیر کمتری دارد و باعث میشود در فراگیران انگیزه لازم ایجاد شده، به تلاش برای آموختن بپردازند. موقعیت نقش فرازبانی هم مانند نقش ترغیبی است. این نقش برای شرح و توضیح لغات جدید هر درس کاربرد دارد. نقش های خاموش باید کمترین تاثیر را در آموزش داشته باشند. نقش ادبی و عاطفی اینگونه اند. زیرا نقش ادبی در آموزش ادبیات لازم است نه آموزش زبان و نقش عاطفی چون فقط ابراز احساسات شخصی است جز در موارد محدود کاربردی ندارد.