مقام معظم رهبری:

تداوم جدی، پر شتاب و همه جانبه‌ی نهضت علمی به عنوان عامل اصلی شکل دهنده سرنوشت آینده ایران و جهان اسلام، بسیار حائز اهمیت است.

گروه های علمی

امتحانات ( در دست اقدام )


مشاوره خوابگاه (  در دست اقدام )


نماینده کلاس


تدریس انشا


برگزاری آزمون


انجمن علمی پژوهشی زبان وادبیات فارسی