مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

قاعده معروف در نظام خانواده از منظر فقه امامیه و حنفیه 

عنوان:

 قاعده معروف در نظام خانواده از منظر فقهامامیه و حنفیه

نام و نام خانوادگی:

 سیده راضیه حیدری   

گروه:

 فقه و اصول

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155121

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

خالد غفوری

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/11/7

تعداد صفحات:

234

تعداد منابع:

279

کلید واژه های پایان نامه:

فقه خانواده، نظام خانواده، قاعده معروف، قاعده فقهی، معاشرت نیکو، عرف و معروف، حسن معاشرت

چکیده پایان نامه:

در پژوهش حاضر با عنوان «قاعده معروف در نظام خانواده از منظر فقه امامیه و حنفیه» تلاش شده تا قاعده‌ی جدید به نام «قاعده معروف» معرفی و کاربرد آن در محدوده خانواده بیان شود. هرچند در قرآن و سنت و فقه استدلالی روح این قاعده به صورت پراکنده وجود دارد اما نامی از آن برده نشده است، در حالی که ملاک و ویژگیهای یک قاعده را دارد. از این رو مناسب است به عنوان قاعده، ادله، ضوابط، قلمرو و مصادیق آن بررسی شود. این پژوهش به خصوص با توجه به نیاز منطقه‌ای و با رویکرد تقریبی و تطبیقی از منظر فقه امامیه و حنفیه انجام شده است. با توجه به اهمیت خانواده در اسلام، در این پژوهش «قاعده معروف» در نظام خانواده بررسی شده است. رعایت اصل معروف می‌طلبد که میان اعضای خانواده به ویژه بین زن و شوهر تعامل شایسته و نیکو برقرار باشد. 
پرسش اصلی این پژوهش این است که «چگونه میتوان قاعده معروف را در نظام خانواده از منظر فقه امامیه و حنفیه بیان کرد؟»، این پژوهش سه هدف زیر را دنبال می‌کند: الف) تعیین دقیق حد و مرزهای ساختار قاعده معروف و شرایط آن به منظور بهره‌گیری پژوهشگران و جویندگان (هدف علمی). ب) با آگاهی از این قاعده، وظیفه اعضای خانواده دقیق‌تر مشخص می‌گردد و این امر در ثبات و استحکام بنیاد خانواده مدد می‌رساند (هدف کاربردی). ج) در پرتو مطالعه تطبیقی، موارد مشترک و تمایز دیدگاه‌ها در فقه بین امامیه و حنفیه روشن می‌گردد، و این امر زمینه را برای تفاهم و تقریب میان مذاهب اسلامی هموار می‌نماید. 
یافته‌ها، امتیازات و نوآوری‌های این پژوهش نسبت به پژوهش‌های مشابه این است که: الف) مقوله معروف برای اولین‌بار به عنوان یک «قاعده» صورت‌بندی و پیشنهاد شده است. ب) با بررسی دقیق در معانی قاعده معروف، روشن شده که اگر نتوان آن را دو قاعده جداگانه تلقی کرد، دست‌کم می‌توان آن را یک قاعده دارای دو معنای متفاوت دانست. ج) دلایل قاعده معروف ارایه شده که در حد خود کاری دشوار است و تلاش‌های فوق العاده را می‌طلبد. د) با بررسی همه‌جانبه ضوابط، قلمرو و مصادیق قاعده معروف، نگارنده کوشیده ساختار کامل از قاعده ارائه نماید. و) نقش و تأثیر قاعده معروف در استحکام خانواده بر اساس شاخصه‌ها و آثار مترتب بر آنها به تفصیل بیان شده است.