مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

آثار شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه امامیه

عنوان:

 آثار شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه امامیه

نام و نام خانوادگی:

 کبری حسینی  

گروه:

فقه و اصول

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153002

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده

استاد راهنما:

خالد غفوری    

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/12/9

تعداد صفحات:

219

تعداد منابع:

140

کلید واژه های پایان نامه:

شرط ضمنی، عقد، نکاح، لزوم، حکم تکلیفی، حکم وضعی

چکیده پایان نامه:

این رساله با عنوان «آثار شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه امامیه» است، اینکه چه آثار و پیامدهایی بر شروطی که زوجین، مخصوصاً زوجه در هنگام ازدواج ضمیمه عقد میکنند مترتب می‌شود، تا چه حد با قوانین شرعی و اسلامی مطابقت دارد.
سؤالی که در این تحقیق مطرح می‌شود این است که ماهیت شرط و انواع آن از دیدگاه فقه امامیه چیست؟ شرائط اعتبار و صحت شروط ضمن عقد کدامند؟ این شروط چه آثار تکلیفی و وضعی از حیث صحت و وجوب و حرمت و بطلان دارد؟
اهداف مورد نظر در این رساله آگاهی دادن زوجین از پیامدها و آثار تکلیفی و وضعی این شرایط و جلوگیری کردن از اختلافات و تنشهای میان زوجین است که در اثر عدم آگاهی و شناخت صحیح و دقیق این شروط بوجود می‌آیند می‌باشد که خود از مهمترین مسائل در جهت داشتن خانواده‌ای سالم و مستحکم است.
در این رساله مسائل شرط مانند: انواع شرط، ادله لزوم وفای شرط، شرایط صحت شرط، شروط ضمن عقد نکاح و مصادیق آن از دیدگاه فقه امامیه مورد توصیف و تحلیل و بررسی قرار گرفته است که در سه بخش می‌باشد.
بخش اول: شامل کلیات و مفاهیم که متشکل از تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، سؤالات و پیشینه تحقیق می‌باشد.
در بخش دوم، ماهیت شرط و شرایط صحت شرط مورد بررسی قرار گرفته است وسپس ادله لزوم وفای بعهد از طریق آیات و روایات به اثبات می‌رسد.
در بخش سوم این تحقیق به بیان مصادیق شروط ضمن عقد نکاح و آثار تکلیفی و وضعی مترتب بر آنها در دو دسته، شرایط رایج در عرف عام و شرایط خاص در قانون ایران پرداخته است.
در نهایت از مباحث بیان شده در تحقیق این نتیجه حاصل می‌شود که در بحث شروط ضمن عقد نکاح، زمانی وفای بعهد واجب می‌شود و شرط به درجه لزوم می‌رسد که مخالف کتاب و سنت نباشد، مشروع باشد، مخالف با مقتضای عقد نباشد، مجهول نباشد به گونه‌ای که موجب جهالت یکی از عوضین شود و همچنین مقدور باشد؛ بعضی از فقهاء تعداد این شرایط را تا نه عدد هم بیان کرده‌اند، اما همین پنج شرط از شرایط مهم و اصلی است که بقیه موارد را می‌توان مندرج در آنها دانست.