مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی پلورالیسم دینی جان هیک

عنوان:

 تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی پلورالیسم دینی جان هیک

نام و نام خانوادگی:

 نیکبخت واعظی

گروه:

فلسفه وکلام

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1154952

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

کلام اسلامی

استاد راهنما:

سید وحید کاشانی

استاد مشاور:

...

تاریخ دفاع:

1393/12/19

تعداد صفحات:

219

تعداد منابع:

106

کلید واژه های پایان نامه:

  جان هیک، دین، پلورالیسم دینی، معرفت­شناسی، تجربه دینی، معرفت­شناسی کانت، دیدن به عنوان ویتگنشتاین.

چکیده پایان نامه:

نماینده برجسته ی پلورالیسم دینی، جان هیک، متأله مسیحی و فیلسوف انگلیسی زبان است. او برای تبیین پلورالیسم دینی خود، که در آن به حقیقت و نجات بخشی همسان ادیان اشاره می کند و به زعم خود راه را برای گفتگوی مصالحت آمیز پیش می برد، از مبانی معرفت شناختی استفاده می کند که بر اساس آن مبانی فلسفه پلورالیستی خود را به صورت موجه جلوه می دهد.
مهم ترین پایه ی معرفتی او تنوع تجربه ی دینی در حیات دینی انسان هاست. وی برای توجیه این تنوع از مدل معرفت شناسی کانت و «دیدن به عنوان» ویتگنشتاین استفاده می کند و در نگاه نخست فلسفه منسجمی را ارائه می دهد، اما با دقت می توان مشکلات فراوانی را در آن یافت. در بخش چهارم   این پایان نامه که نقد و بررسی است، حدود 30 نقد بر مبانی معرفتشناختی او وارد شده است.  ایجاد شکاکیت و تحریف ادیان از ایرادات وارد شده بر او است. علاوه بر این مشکلات، می توان از عدم اثبات یقینی وجود خدا از طریق برهان مبتنی بر تجربه ی دینی نام برد. او همچنین نمی تواند ثابت کند که تجلی های مختلف حقیقت غائی در ادیان متوجه یک موجود است یا خیر؟ از جمله ی دیگر این نقدها می توان از معنادار نبودن گزاره های دینی، واقع نانمایی گزاره های دینی و فرو رفتن در گرداب نسبیت و استلزامات آن و تردید دیندار در گزاره های دینی خود و... را نام برد.