مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

تأمین امنیت اجتماعی بانوان در فقه اهل بیت (علیهم السلام)

عنوان:

 تأمین امنیت اجتماعی بانوان در فقه اهل بیت (علیهم السلام)

نام و نام خانوادگی:

 کوثر جابری

گروه:

فقه و اصول 

تابعیت:

عراق

کد تحصیلی:

1373653

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

فقه خانواده 

استاد راهنما:

حسین بستان  

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/7/20

تعداد صفحات:

171

تعداد منابع:

233

کلید واژه های پایان نامه:

  فقه اهل بيت، امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی بانوان، حقوق زن

چکیده پایان نامه:

بي ترديد يکي از نیازهای حیاتی واساسی انسان، امنیت است. امنیت مقوله‌‌ای اساسی در هر نظام اجتماعی است ویکی از دغدغه هاي اصلي هر جامعه  داشتن «امنيت» و «آرامش» در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ـ نظامي است. بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، گروه آسیب پذیری هستند که امنیت آنها از راههای گوناگون در معرض تهدید قرار دارد، بی تردید در ایجاد امنیت بانوان در اجتماع عوامل گوناگونی دخالت دارند. پایان نامه حاضر با هدف تبیین راهکارهای تأمین امنیت اجتماعی بانوان در اسلام به بررسی احکام فقهی اهل‌بیت: که در تأمین امنیت اجتماعی بانوان مؤثرند، می‌پردازد، این احکام در عرصه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، جزایی وحکومتی بررسی می‌شوند ورابطه این احکام با تأمین امنیت اجتماعی بانوان تشریح می‌شود. روش پژوهش این تحقیق مبتنی بر مدل تحلیلی و توصیفی است و روش گردآوری به صورت کتابخانه‌‌ای و برگرفته از کتب فقهی مرتبط با عنوان است.
امنیت اجتماعی بانوان مفهومی بسیار گسترده‌‌ای است، که برای تحقق آن ضروری است به تمام احکام رسیده درتمام ابواب فقهی توجه شود؛ لذا ابتدا احکام فردی بررسی شده، احکامی چون: حجاب، حرمت شرب خمرو... که بر خود فرد واجب یا حرام هستند. سپس احکام خانوادگی چون ازدواج و احکام مرتبط با تأمین امنیت بانوان در این عرصه بررسی شده. سپس، احکام اجتماعی و در آخر احکامی که دولت را ملزم به تأمین امنیت اجتماعی بانوان می‌نماید، بررسی شده اند. مهمترین یافته‌های این پایان نامه به طور اجمال عبارتند از: توجه به حقوق زنان در اسلام، اهتمام فقه اهل‌بیت:به تأمین امنیت بانوان. که برای نشان دادن این اهتمام دایره گسترده‌‌ای از احکام بررسی شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم؛ که فقه اهل بیت:دارای جامعیت است؛ و به تمامی ابعاد وجودی انسان و نیازهای وی توجه داشته است بگونه‌‌ای که رشد و تعالی انسان وبه خصوص زنان درگرو اجرانمودن این احکام می‌باشد.