مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

میدان معنایی اطاعت در قرآن کریم

عنوان:

 میدان معنایی اطاعت در قرآن کریم

نام و نام خانوادگی:

 معصومه کاظمی

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153389

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

غلام محمد شریعتی  

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1394/7/7

تعداد صفحات:

148

تعداد منابع:

115

کلید واژه های پایان نامه:

  میدان معنایی، اطاعت، روابط همنشینی، روابط جانشینی، مفاهیم مقابل، عصیان

چکیده پایان نامه:

اطاعت و فرمانبرداری نقش مهمی در ساخت نظام معارف قرآن دارد و از این روی واژه «اطاعت» در نظام زبان قرآن که نظام معنایی قرآن را به تصویر می کشد، یک واژه کلیدی و کانونی است. 
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل حوزه‌ای معنا و بررسی رابطه هم نشینی، جانشینی و تقابل معنایی ماده اطاعت با دیگر واژه های مرتبط قرآنی، نقش مهم این ماده زبانی وحی را در جهان بینی قرآن کریم و کشف مرادات الهی روشن سازد.
واژه اطاعت در قرآن بر محور همنشینی با واژه هایی نظیر الله، رسول، اولی الامر، تنازع، ایمان، عبادت و غیر آن و بر محور جانشینی با واژه هایی چون: تسلیم، اتباع، عبادت، تفویض، سمع و ... و با مفاهیم مقابل آن نظیر: عصیان، استکبار، کفر و طغیان، ارتباط وثیقی دارند و در یک میدان معنایی قرار می گیرند. سرانجام میدان معنایی اطاعت در سطح مؤلفه های یاد شده تصویری از اطاعت پذیری را به نمایش می گذارد که بیانگر جهان بینی قرآن بر محور توحید است.