مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

 

 

قاعده عسر و حرج و کارکرد آن در فقه خانواده   

 

عنوان:

 قاعده عسر و حرج و کارکرد آن در فقه خانواده   

نام و نام خانوادگی:

 لیلی بتول علوی

گروه:

 فقه و اصول  

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

1252114 

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 فقه خانواده

استاد راهنما:

 سید علی سید موسوی

استاد مشاور:

 مریم برقعی  

تاریخ دفاع:

 1392/5/9

تعداد صفحات:

121

تعداد منابع:

94

کلید واژه های پایان نامه:

 قاعده ٫  فقه ٫ قاعده فقهیه ٫فقه خانواده ٫عسر ٫حرج

چکیده پایان نامه:

نوشته حاضر با عنوان «قاعده نفي عسر و حرج و كاربرد آن در فقه خانواده مي‌باشد. اين نوشته، كاربرد قاعده‌ را در فقه خانواده بررسي كرده و هدف آن كاربردي نشان دادن قواعد فقه خصوصاً در موضوع خانواده و مسائل مستحدثه آن مي‌باشد. تكيه اين پژوهش بيشتر بر منابع فقهي عربي و فارسي بوده و از منابع حقوقي و تفسيري نيز استفاده شده است.

در اين پژوهش در بخش اول به بيان كليات و مفاهیم پرداخته شده و در بخش دوم ادله‌ای بیان شده كه به عنوان مستند براي قاعده لاحرج ذكر شده‌اند. عمده اين ادله، آيات، روايات و دليل عقلي هستند.

سپس شرايط ا جاري قاعده ذكر شده‌اند كه عبارت‌اند از:

1- خود عنوان حرجي نباشد؛ 2- حرج معارض نداشته باشد.

بعد از آن خصوصيات و قلمرو اجراي قاعده بيان شده‌اند.

در مورد شخصي يا نوعي بودن حرج، مباحثي وجود دارد كه نظريه شخصي بودن حرج، با نظر اكثر فقها مطابقت دارد. در غير عبادات، قاعده از نوع رخصت است، اما در عبادات اختلاف نظر وجود دارد. عسر و حرج به تفاوت اشخاص، حالات، مكان و زمان متفاوت است.

در بخش سوم به موارد تطبيق قاعده در فقه خانواده پرداخته شده است. مصاديق عسر و حرج در فقه خانواده مي‌تواند بسيار باشد كه مادر اينجا مصاديق بارز و مبتلا به را بيان كرده و جريان قاعده نفي عسر و حرج را در آن بررسي نموده‌ايم كه از جمله آن موارد زير مي‌باشند:

بحث سقط جنيني كه معلوليت دارد، كراهت شديد زوجه از زوج، مسئله خروج زن از منزل، عسر و حرج و تقليل حجاب، عدم رعايت حقوق زوجيت، بيماري و اعتياد شوهر، حبس يا غيبت شوهر عيوبي كه حرجي‌اند، حق جنسي زن و مسئله سقوط اذن ولي در نكاح باكره، كه اين موارد با توجه به قاعده عسر و حرج بررسي شده‌اند.