صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > رابطه هوش هیجانی و کارآمدی خانواده در طلاب زن متأهل المصطفي 

عنوان:

رابطه هوش هیجانی و کارآمدی خانواده در طلاب زن متأهل المصطفي

نام و نام خانوادگی:

زهرا جعفري

گروه:

روانشناسي

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1153384

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

روانشناسي تربيتي

استاد راهنما:

فاطمه شريفي زارچي

استاد مشاور:

جعفر هوشياري

تاریخ دفاع:

96/11/2

تعداد صفحات:

146

تعداد منابع:

127

کلید واژه های پایان نامه :

هوش هیجانی، کارآمدی خانواده، زن، طلاب، المصطفی

چکیده پایان نامه:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و مؤلفههای آن با کارآمدی خانواده در طلاب زن متأهل المصطفی صورت گرفت. با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس، 225 نفر از طلاب مجتمع آموزش عالی بنتالهدی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در سال تحصیلی 1396 انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه­های کارآمدی خانواده با رویکرد اسلامی و پرسشنامۀ هوش هیجانی بار ـ آن استفاده شد. دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و سایر شاخصهای آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین کارآمدی خانواده و هوش هیجانی همبستگی مثبت و معنادار (518/0=r) وجود دارد. مؤلفههای بینفردی، خلق عمومی و مدیریت استرس، کارآمدی خانواده را به طور معنادار پیشبینی میکنند. این سه متغیر در مجموع 4/31 درصد از کارآمدی خانواده آزمودنیها را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج نشان داد هوش هیجانی به عنوان پیشبینیکننده کارآمدی خانواده عمل میکند. این یافته میتواند راهگشای سیاستگذاریهای مناسب در زمینه ارائه برنامههای مرتبط با ارتقاء کارآمدی خانواده در طلاب باشد.

 


کل بازدید ها: 273550 بازدید امروز: 101