صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > نقش آموزش زبان فارسی در انتقال فرهنگ اسلامی به دانش پژوهان جامعة المصط 

نقش آموزش زبان فارسی در انتقال فرهنگ اسلامی به دانش پژوهان جامعة المصطفی العالمیة

عنوان:

نقش أموزش زبان فارسی در انتقال فرهنگ اسلامی به دانش پژوهان جامعة المصطفی العالمیة  

نام و نام خانوادگی:

هدی بنکدار   

گروه:

زبان وادبیات فارسی

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118904

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

زبان وادبیات فارسی

استاد راهنما:

فاضل حسامی  

استاد مشاور:

عدم نیاز به استاد مشاور

تاریخ دفاع:

1393/8/29

تعداد صفحات:

206

تعداد منابع:

86

کلید واژه های پایان نامه:

  روش های آموزش ،الگوهای تدريس ،آموزش زبان فارسی ،دستور زبان فارسی ،غير فارسی زبانان

چکیده پایان نامه:

زبان پديده ای است فرهنگی که بشر آن را از اجتماع می آموزد و بهترين وسيله ی  ارتباطی محسوب  می شود. هرزبان دارای قوانين و قواعدی است که دستور آن زبان را تشکيل می دهد و آگاهی بر آن قوانين ضروری است و به گويشوران آن کمک می کند تا بهتر سخن بگويند.آموزش زبان بدون قواعد دستوری امری نامطلوب است و آموزش دستور از مهمترين بخش آموزش هر زبان به حساب می آيد.  زبان فارسی نيزدارای قوا نين و دستوری است که برای آ موزش آ ن لازم است الگو یا الگوهای خاصی ارائه شود. گستردگی روش های آموزشی امری  است که نمی توان آن را انکار کرد و هر علمی با روش و الگوی خاصی تدریس می شود.در امر آموزش زبان فارسی راهکارهای بسيار مفيد و مؤثری به کار گرفته می شود وبا شيوه های گوناگون تدريس می گرد د؛وليکن در مورد آموزش دستور شيوه ی جديد وکاربردی ارائه نشده است.در اين  پايان نامه سعی شده است دستور زبان فارسی به صورت عملی ارائه گردد؛ لذا مطالب آن در چهار فصل گنجانده شد. فصل اول کليات و مفاهيم مطالب است.در فصل دوم  با توجه به گستردگی  روش ها ی موجود در امر تدریس برخی از روش های آموزشی را  بررسی و به محاسن  و معایب آن پرداخت .در فصل سوم از آن جایی که فراگیران غیر فارسی زبان هستند بعضی از روش ها باتوجه به کاربردی بودن آن به صورت اجتهادی برای تدریس مباحث دستوری انتخاب شد و هر درسی به صورت عملی  تدريس و راهکارآموزشی ارائه گرديد.با توجه به بررسی های انجام شده  می توان اذعان داشت که از بین روش های مذکور روش  پرسش و پاسخ،روش استقرایی، روش مقایسه ای ،روش  توضیحی وروش کشف متنی از پرکاربردترین روش ها در امر تدریس مباحث دستوری به شمار می آید و می توان به وسيله اين روش ها مباحث دستوری را به غير فارسی زبانان آموخت

 

 

 


کل بازدید ها: 243572 بازدید امروز: 161