صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > جاهلیت ازدیدگاه قرآن و مقایسه آن با جاهلیت مدرن 

عنوان:

جاهلیت ازدیدگاه قرآن و مقایسه آن با جاهلیت مدرن

نام و نام خانوادگی:

معصومه نجفی

گروه:

تفسیر و علوم قرآن

تابعیت:

پاکستان

کد تحصیلی:

1252389

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر و علوم قرآن

استاد راهنما:

سکینه آخوند

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1394/08/06

تعداد صفحات:

176

تعداد منابع:

116

کلید واژه های پایان نامه :

جاهلیت، جاهلیت اولی، فرهنگ جاهلیت، جاهلیت مدرن

چکیده پایان نامه:

قرآن کریم زمان قبل از ظهور اسلام و ایامی که بشر از منبع وحی دور بوده و با جهل راه خود را می پیموده، به نام« جاهلیت اولی» معرفی می کند. بنابر آیات قرآن، جاهلیت دارای مؤلفه های ویژه ای می باشد و محدود به زمان و مکان معین نیست. در این تحقیق سعی شده است که مؤلفه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جاهلیت اولی، با تکیه بر قرآن کریم، بررسی شده و با مؤلفه های جاهلیت مدرن مقایسه شود و در نهایت سعی دارد با ارائه این مؤلفه ها نگاهی اصلاح گرانه در ابعاد مختلف زندگی را در پیش روی انسان مدرن، قرار دهد. بر خلاف تصور عموم جهل در مقابل علم نیست، بلکه هرآنچه ضد عقل، اخلاق، دین و اسلام باشد، مصداق جاهلیت خواهد بود. مؤلفه های اعتقادی جاهلیت عبارتند از:1- بت پرستی: که در جاهلیت اولی با پرستش سنگ و چوب و در جاهلیت مدرن شامل مصادیقی همچون اومانیسم، اسطوره پرستی، فنگ شویی و مد پرستی می باشد. 2- پرستش ملائکه، جن و شیطان در جاهلیت اولی که بارزترین نمونه آن در جاهلیت مدرن، شیطان پرستی می باشد.3- پرستش اجرام آسمانی 4- انکار خداوند که در جاهلیت مدرن تحت عنوان ماتریالیسم نمود پیدا کرده است. 5و6- انکار رسالت و معاد که در جاهلیت مدرن با همان ماهیت در جاهلیت اولی، ولی به شکلی مدرن ادامه دارد. مؤلفه های مثبت و منفی اخلاقی در جاهلیت اولی و مدرن شامل بررسی مصادیقی چون سخاوت، شجاعت، وفاداری، غضب، دنیاطبی و فساد اخلاقی حاکم بر هر دو جاهلیت می باشد. مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی جاهلیت شامل وضعیت علوم، تفاخر، عصبیت، تقلید کورکورانه، قمار و شراب، مناسک عبادی، خرافات، جنگ و غارت و سرانجام بررسی وضعیت زن و خانواده در جاهلیت اولی و مدرن می باشد. بر اساس مقایسه های انجام شده مشخص شد که مهمترین وجه اشتراک جاهلیت اولی و مدرن تسلیم نشدن در برابر حکومت الهی و پیروی  از هوا و هوس می باشد. و مهمترین وجه افتراق این دو این است که جاهلیت اولی جاهلیتی بسیط و ساده می باشد در حالیکه جاهلیت مدرن جاهلیتی پیچیده و با تکیه بر پیشرفت سرسام آور علم و تکنولوژی می باشد.

 


کل بازدید ها: 373929 بازدید امروز: 108