صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > اختلاف و تفرقه در قرآن ؛‌ انواع و راهکارهای بیرون رفت آن 


اختلاف و تفرقه در قرآن ؛‌ انواع و راهکارهای بیرون رفت آن

 

عنوان:

 اختلاف و تفرقه در قرآن ؛‌ انواع و راهکارهای بیرون رفت آن

نام و نام خانوادگی:

 شمائله زینب

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

 پاکستان

کد تحصیلی:

1251704

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

 تفسیر و علو قرآن

استاد راهنما:

 محمود احمدی میانجی

استاد مشاور:

 میرزا علیزاده

تاریخ دفاع:

 14/8/1391

تعداد صفحات:

266

تعداد منابع:

54

کلید واژه های پایان نامه:

اختلاف،  تفرقه،  دين،  امت واحده،  بغي، قرآن

چکیده پایان نامه:

يکي از مهم‏ترين مسائل امروز جهان اسلام، مسأله وحدت است، وحدت امت اسلامي از آموزه هاي قرآن کريم وسنت حسنه پيامبراکر  7است، قرآن کريم مسلمانان را به اعتصام به حبل الهي وپرهيز از تفرقه دعوت مي نمايد. براي تحقق اين اصل مهم اسلامي، اختلاف وتفرقه وانواع وعوامل آن وراه هاي برون رفت از آن از منظر قرآن کريم به عنوان سوال اصلي در اين نوشتار مورد بررسي وتحليل قرار گرفته است.لذا در اين پژوهش که داراي چهاربخش و نه فصلاست؛ موضوعي را تحت عنوان عوامل ،انواع اختلاف در قرآن وراه برون رفت از آن مورد بحث وبررسي قرارداديم.

بخش اول شامل مباحثي ازقبيل، ادبيات تحقيق، مفهوم شناسي برخي از واژگان: اختلاف، تفرقه، امّة، بغى، قرآن ودين مي باشد. با توجه به آيات قرآن «اختلاف» به سه معنا: گوناگوني وتفاوت، پشت سر هم آمدن، و نزاع و تقابل مي باشد. اما اختلاف به معناي نزاع و تقابل در قرآن مذموم بوده و در آيات مختلفي به آن پرداخته شد.

دربخشدوم، انواع اختلاف بين الناس با عناوين ذيل مطرح شده که عبارتند از: اختلاف طبيعي،عرضي، اختلاف فکري و عملي، وگفتيم که اختلاف طبيعي مذموم نيست مگر در مواردى كه اين اختلاف آميخته با هواى نفس و بر خلاف هدايت عقل باشد.

در بخش سوم مباحثي تحت عنوان، عوامل اختلاف بين الناس مطرح شد واشاره کرديم که اختلافاتي که در بين مردم وجود دارد برخي به خدا بر مي گردد وبخش عظيم آن به مردم بر مي گردد.

همچنين در اين بخش به راهکارها اشاره شده است که بطور کلي به دو دسته تقسيم شده است که عبارت اند از :حوزه معرفتي و عملي. که هرکدام به نوبه خود به دو نوع تقسيم مي شود که عبارتنداز: يک، راههاي شناخت عوامل منفي و عوامل مثبت.

و دوم، راهکارهاي عملي والتزامي که عبارتنداز: 1. التزام عملي در حوزه منکرات.يعني برخي از کارها  را بايستي ترک کنيم  2.التزام عملي در حوزه معروفات.يعني برخي از کارها را در زندگي انجام دهيم که بصورت تفصيلي به نکات مربوطه در جاي خود بحث شده است .

 بنابراين از نگاه قرآني عوامل اختلاف عبارتند از: پيروي از هواي نفس، جهالت و ناداني، علم بدون تفکر، وعدم انديشه، و تقليد ازگذشتگان ونياکان، گروه گرايي و شخصيت پرستي، عدم پيروي از الگو و اسوه کامل، گمراهي به وسيله شيطان، انکار حق، تدين بدون ايمان، کفر و انکار دين، و غفلت و فراموشي، همچنين به برخي از راهکارها وشناخت عوامل مثبت اشاره شد، مانند: علم ومعرفت، تفکر عميق و داشتن نمونه کامل.

در بخش چهارم بحث اختلاف انسان در دين مي باشد که در ضمن سه فصل به آن پرداخته شد؛ درفصل اول: انواع اختلاف در دين بيان شد که عبارتنداز: اختلاف در هدايت و گمراهي، اختلاف بر سرتوحيد، اختلاف در باره قيامت، اختلاف در باره شنبه «سبت»، اختلاف در مورد عيسيC، و اختلاف اديان (اختلافات برون ديني مانند اختلاف يهوديت با مسيحيت، يا اسلام)، درفصل دوم عوامل اختلاف در دين مطرح شد که عبارتنداز: جهالت و ناداني نسبت به خدا و رسول7، فقدان تفکر وانديشه در امور عقيدتي و ديني، کفر و عدم ايمان، در فصل سوم راه هاي برون رفت از اختلاف مطرح شد که عبارتنداز: راههاي شناختي ومعرفتي، که دو نوع: شناخت عوامل منفي وسلبي، شناخت عوامل مثبت و راه گشا از (منظر آيات)، و راهکارهاي عملي والتزامي که اينجا نيز به دو نوع: التزام عملي در حوزه منفيات التزام عملي در حوزه مثبتات تقسيم شد. يعني برخي چيزهارا بايد التزاما انجام دهيم و برخي ديگررا التزاما ترک کنيم.

کليد واژه ها:

اختلاف،  تفرقه،  دين،  امت واحده،  بغي، قرآن.

  

 

 

 


کل بازدید ها: 373233 بازدید امروز: 95