خطاب رهبر معظم انقلاب به طلاب غیرایرانی :

ما مقدم این پروانه های عاشق را که به شوق فراگیری معارف اسلام ناب به این دیار سفر کرده اند، گرامی می داریم.

صفحه اصلی